آدرس دفتر اصلی: اصفهان ،خیابان هاتف

031-95011666-7

09199103544

 info@homate.ir


  • چنانچه شما از نحوه ارائه خدمات یا کیفیت محصولات شکایتی داشته و از این مرکز درخواست رسیدگی داشته باشید و یا انتقاد و پیشنهادی را در جهت ارائه خدمات بهتر توسط این مجموعه در نظر دارید آنرا با توجه به رعایت نکات مندرج در فرم زیر ثبت نمایید. گروه چینی هومیت از تماس شما با این مجوعه خرسند است. با تشکر از شما

فهرست